Denitrifikace

tj. odstraňování dusičnanů z vody.

       Vedle obsahu železa ve vodě a její tvrdosti patří mezi sledované ukazatele také obsah dusičnanů. V malém množství jsou dusičnany takřka všudypřítomné na Zemi, jelikož jsou součástí tzv. dusíkového cyklu. Bohužel vlivem hnojení ledkovými hnojivy, únikem odpadních vod ze žump či septiků, statkových hnojiv apod. se dusičnany staly v současné době vážnou hrozbou všech studní a vrtů. Svojí toxicitou, spíše přeměnou na toxické dusitany, škodí jak dospělým jedincům, tak i dětem. Těm ale ve větší míře. I kvůli tomuto důvodu je pro používání vody jako kojenecké dána limitní hodnota pro dusičnany 15 mg/l. Pro dospělého člověka je uváděna mezní hodnota 50 mg/l.

       Dusičnany se pouhým převařením z vody neodstraní. Nejčastějším způsobem pro jejich odstranění je iontová výměna dusičnanů za chloridy. Filtry na odstranění dusičnanů můžeme instalovat na hlavní přívod vody nebo přímo k jednotlivým odběrným místům.

       Stejně jako obsah dusičnanů, je ve vodě sledován i obsah chloridů. Jejich limitní hodnotou je 100 mg/l, přesněji jejich nevyšší mezní hodnota je 250 mg/l. Z praxe můžeme říci, že tato iontová výměna dusičnanů za chloridy je možná do obsahu dusičnanů cca 100 – 120 mg/l. Pokud jsou ve vodě obsahy dusičnanů vyšší, než je vyhláškou daná hodnota, je nejlepším řešením použití reversní osmózy. Ta je schopna snížit dusičnany z hodnoty až 450 mg/l na limit 50 mg/l. Z obsahu dusičnanů cca 140 mg/l je schopna vytvořit výslednou vodu a kvalitě vody kojenecké, tzn. s obsahem dusičnanů do 15 mg/l.

       Odstranění dusičnanů se provádí obdobným procesem jako je změkčování, tedy průtokem vody přes filtr s iontoměničovou náplní, ale tentokrát tzv. anexem. Tato náplň se po určité době musí propláchnout, tedy zregenerovat roztokem chloridu sodného stejně jako v případě změkčovacího procesu. K účelu odstranění dusičnanů se používá typ média PUROLITE, který na sebe váže skupinu NO3- a uvolňuje anionty Cl-.  

       U denitrifikačních filtrů se jednotlivé fáze regenerace provádějí automaticky podle nastavení v ovládací jednotce úpravny.

       Automatické ovládací jednotky mají možnost u většiny velikostí nastavit i bypassový obtok, kterým lze naregulovat, nebo-li ponechat, určitý zbytek dusičnanů ve výstupní vodě. Tím se dá splnit norma 50 mg/l obsažených dusičnanů a přitom nezvedat nadměrně chloridy. Toho se využívá hlavně u centrálních instalací pro pitné účely.

       Denitrifikační úpravny jsou individuálně navrhovány a k určení velikosti stanice je zapotřebí rozbor surové vody, popř. 1 litr vody, který bude zpracován v naší laboratoři. Dle chemického rozboru vody poté zpracujeme nabídku na úpravu vody a to globálně pro celý dům, popř. můžeme řešit úpravu vody lokálně, např. pro jeden kohoutek v kuchyňské lince.

       Většinou jsou stanice úpravy vody pro potřeby rodinného domku/domácnosti řešeny jako SOLO zařízení ve složení sklolaminátová láhev, denitrifikační náplň, automatická řídící jednotka a  solná nádoba pro přípravu regeneračního roztoku, kterým je v tomto případě tabletovaná sůl. Obyvatelé rodinných domků si mohou vybrat ale i stanici typu Kabinet, kdy je solankou pro regenerační roztok samotný obal celého zařízení. Je samozřejmě možné vypočítat a určit denitrifikační úpravnu i pro nepřetržitý provoz, tj. pro nepřetržitou dodávku vody i pro velké výkony potřebné pro průmysl.